ZA AGROMELIORACIJE NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH PO POPLAVAH RAZPISANIH SKORAJ 5 MILIJONOV EVROV

Ljubljana, 15. april 2024 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je

12. aprila 2024 v Uradnem listu objavilo 1. javni razpis za naložbe v infrastrukturo,
povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva ,
natančneje za izvedbo agromelioracij na kmetijskih zemljiščih. Razpisanih je skoraj 5
milijonov evrov nepovratnih sredstev. MKGP z razpisom krepi aktivnosti za odpravo
posledic po lanskoletnih poplavah, za izboljšanje lastnosti tal in dostopov na kmetijska
zemljišča.
Podpora je namenjena izvedbi agromelioracij na kmetijskih zemljiščih v skladu s predpisi, ki
urejajo kmetijska zemljišča, prav tako sta upravičen strošek tudi odvoz naplavin in plavja ter
sanacija manjših plazov v skladu z zakonom, ki ureja obnovo, razvoj in zagotavljanje finančnih
sredstev.
Upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa so lokalne skupnosti in Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
Nepovratna sredstva v višini 4.928.677 evrov se zagotavljajo iz podukrepa 4.3 Podpora za
naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in
gozdarstva iz Programa razvoja podeželja 2014–2020.
Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve
zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni
stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe.
Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 6. maja 2024 do vključno
26. julija 2024 do 14. ure.
Dodatne informacije o javnem razpisu so za vlagatelje dostopne tudi na Info točkah .
Podrobnosti javnega razpisa in razpisna dokumentacija

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI IN PROMOCIJO

    Delite ta članek: