Jutri bodo odločali velenjske svetnice in svetniki

V torek, 21. maja, od 13. ure dalje bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala 13. seja Sveta Mestne občine Velenje, ki jo bo vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

1. Potrditev zapisnika 12. seje Sveta Mestne občine Velenje

2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave

3. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Sveta Mestne občine Velenje

4. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Odbora za gospodarstvo

5. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško

6. Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet javnega zavoda Knjižnica Velenje

7. Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet javnega zavoda Osnovna šola Šalek

8. Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet javnega zavoda Osnovna šola Livada

9. Predlog Sklepa o imenovanju članov v svet javnega zavoda Osnovna šola Gustava Šiliha

10. Predlog Meril za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Mestne občine Velenje

11. Predlog Sklepa o ustanovitvi Odbora za starejše v Mestni občini Velenje

12. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 968 Podkraj iz javnega dobra (ID znak parcela 968 938/13)

13. Predlog Sklepa o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2023

14. Poročilo o izvajanju gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz Mestne občine Velenje za leto 2023

15. Predlog Sklepa o sprejemu programa izvajanja gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2024

16. Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2023

17. Predlog Sklepa o sprejemu poslovnega načrta o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2024

18. Predlog Pravilnika o subvencioniranju ukrepov zmanjšanja porabe toplotne energije za fizične osebe, ki so odjemalci distribucijskega sistema toplote ali zemeljskega plina v Mestni občini Velenje

19. Predlog Odloka o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje

20. Predlog Odloka o načinu opravljanja vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin ter odvoza in hrambe nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil v Mestni občini Velenje

21. Poročilo o izvajanju brezplačnega pravnega svetovanja

22. Poročilo o delu Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje za leto 2023

23. Poročilo o delu javnega zavoda Muzej Velenje za leto 2023

24. Poročilo o delu javnega zavoda Mladinski center Velenje za leto 2023

25. Poročilo o delu javnega zavoda Festival Velenje za leto 2023

26. Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija za leto 2023

27. Poročilo o izvedenih aktivnostih za izboljšanje kakovosti življenja starejših v Mestni občini Velenje za leto 2023

28. Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za leto 2023

29. Poročilo o rezultatih meritev onesnaževal v zraku v letu 2023

Predlagana je tudi naslednja razširitev dnevnega reda:

–              na 10. točko se uvrsti Predlog Sklepa o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2023 in iz preteklih let.

Gradivo je objavljeno na spletni strani https://www.velenje.si/obcina/svet/sklic-sveta-mov-2022-2026/

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi Aktualna seja sveta | velenje.si.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Delite ta članek: