Jutri bodo odločali velenjske svetnice in svetniki

V torek, 12. marca, od 8. ure dalje bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje potekala 11. seja Sveta Mestne občine Velenje, ki jo bo vodil župan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Članice in člani sveta bodo obravnavali točke po naslednjem dnevnem redu:

Potrditev zapisnika 10. seje Sveta Mestne občine Velenje

Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave

Seznanitev z aktivnostmi v zvezi s pripravo Zakona o razvojnem prestrukturiranju SAŠA premogovne regije in Zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje

Predlog Sklepa o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah

Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 976 Črnova iz javnega dobra (ID znak parcela 976 676/11)

Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 1749/17)

Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 633/6)

Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje

Osnutek Odloka o plovbnem režimu na Velenjskem jezeru

Odpisi terjatev Mestne občine Velenje

Končno poročilo NO MO Velenje – Nadzor KS Konovo za leto 2022

Končno poročilo NO MO Velenje – Nadzor KS Vinska Gora za leto 2022

Končno poročilo NO MO Velenje – Nadzor ZD Velenje za leto 2022

Poročilo o izvedbi ukrepov Slovenia Green za leto 2023

Poročilo izvajalca socialno varstvene storitve za leto 2023 – Pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu na področju Mestne občine Velenje

Poročilo osnovnih šol Mestne občine Velenje za šolsko leto 2022/2023

Poročilo Glasbene šole Fran Korun Koželjski za leto 2022

Letno poročilo o opravljenem delu na Ljudski univerzi Velenje v šolskem letu 2022/2023

Gradivo je objavljeno na spletni strani https://www.velenje.si/obcina/svet/sklic-sveta-mov-2022-2026/

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani Mestne občine Velenje, in sicer na povezavi Aktualna seja sveta | velenje.si.

Delite ta članek: