Lani preko razpisa društvom upokojencev namenili 22.500 evrov, letos dvakrat več

Mestna občina Velenje od leta 2021 sofinancira programe organizacij upokojencev, saj se zavedamo, kako pomembni so naši starejši občani za celotno lokalno skupnost. Lani smo odlok dopolnili in omogočamo tudi sofinanciranje programov zvez in združenj upokojencev. Lani smo za razpis namenili 22.500 evrov, ki smo jih razdelili med 11 prijaviteljev. V letu 2024 smo na pobudo župana Mestne občine Velenje Petra Dermola višino teh sredstev povišali na 45 tisoč evrov.
Svetnice in svetniki so na aprilski seji Sveta Mestne občine Velenje prisluhnili poročilu o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje za leto 2023.

Mestna občina Velenje je marca lani v tedniku Naš čas in na občinski spletni strani objavila Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij upokojencev v MOV v letu 2023. Postopek javnega razpisa je vodila strokovna komisija, ki jo je imenoval župan skladno s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in v skladu z razpisno dokumentacijo javnega razpisa. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje za leto 2023, katerih vsebina je predvsem vključevala: informiranje ter svetovanje svojim članom, prostovoljno delo, aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa, strokovno vzgojo članov, skrb za lastno zdravje, programe druženj, medgeneracijsko sodelovanje in spodbujala kulturno izražanje in kreativnost.

Na javni razpis so se lahko prijavili prijavitelji, ki so izpolnjevali naslednje pogoje: imajo sedež v MOV oziroma imajo v aktu o ustanovitvi določeno enoto na območju Mestne občine Velenje in delujejo na območju Mestne občine Velenje najmanj tri leta, so registrirani za izvajanje programov na področju upokojenskih društev oziroma imajo izvajanje upokojenskih dejavnosti kot eno izmed dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu oziroma statutu, ter jo med letom tudi dejansko izvajajo, imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje, imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa, program je neprofitne narave (višina prihodkov ne sme biti višja od višine odhodkov, priznani odhodki so lahko sestavljeni iz upravičenih stroškov); − program mora biti pretežno izveden na območju Mestne občine Velenje, vsebina programa mora ustrezati predmetu javnega razpisa, niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja vlog, so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do Mestne občine Velenje na podlagi javnih razpisov na področju programov in projektov upokojenskih organizacij iz preteklih let, če so na njih sodelovali ali imajo sklenjene dogovore o vračilu sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom tudi redno vračajo.

Na javni razpis so pravočasno prispele prijave 11 prijaviteljev. Vsaka prijava je bila ovrednotena glede na sprejeta merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav, ki so bila sestavni del razpisne dokumentacije. Komisija je razdelila 22.500 evrov namenjenih za različne programe organizacij upokojencev.

Foto: Matija Marinšek

Delite ta članek: