Lani za investicije tretjina občinskega proračuna

Z natančnim finančnim načrtovanjem in učinkovitim upravljanjem sredstev je Mestna občina Velenje leto 2023 uspešno zaključila s pozitivnim stanjem proračuna. Kljub izzivom, ki jih je prineslo lansko poletje zaradi vremenskih ujm, smo uspeli izvesti številne investicije. V letu 2023 smo tako za investicije namenili tretjino proračuna, kar predstavlja več kot 18 milijonov evrov.

Lani so prihodki in prejemki znašali 59.404.697 evrov, medtem ko so odhodki in izdatki znašali 57.667.271 evrov. Povečanje sredstev na računih je znašalo 1.737.426 evrov. Sredstva na računih na dan 31. 12. 2023 pa skupaj s presežkom preteklih let znašajo 6.123.071 evrov.

Posebno pozornost namenjamo stanovanjski problematiki, saj skrbno načrtujemo projekte in ukrepe za izboljšanje stanovanjskih razmer naših občanov. Za oskrbovana stanovanja na Žarovi cesti smo v letu 2023 namenili skoraj 2 milijona evrov. Še vedno nadaljujemo s subvencioniranjem komunalnega prispevka za mlade. Spodbujamo reševanje prvega stanovanjskega vprašanja z gradnjo novega stanovanjskega objekta, prizidavo ali rekonstrukcijo obstoječega stanovanjskega objekta. Odobrene so bile vse vloge za subvencioniranje v višini 38.432 evrov. Kar 422.000 evrov smo namenili za adaptacijo neprofitnih stanovanj po izselitvi najemnikov in izvedli vzdrževalna dela na skupnih delih ter napravah v deležu solastnine. Zagotavljali smo tudi sredstva za subvencije neprofitnih najemnin socialno šibkejših občanov in devetim mladim sofinancirali stanovanjske kredite.

Na področju prostorskega načrtovanja se je v letu 2023 nadaljeval postopek prvih sprememb in dopolnitev OPN-ja. Izdelani sta bili strokovni podlagi za območje poslovne cone Pesje – vzhod ter za območje stanovanjskega območja Šentilj, za najustreznejše urbanistične in arhitekturne rešitve za del območja veljavnega Zazidalnega načrta Selo pa so bile izplačane denarne nagrade. Nagrajene rešitve so služile kot osnova za pripravo Izhodišč za spremembe in dopolnitve veljavnega prostorskega akta, ki so bile javnosti predstavljena v tem letu.

Skoraj 22 milijonov evrov namenjamo za sofinanciranje različnih družbenih dejavnosti. Na področju predšolske vzgoje in otroškega varstva smo v letu 2023 zagotovili zakonsko opredeljene in dogovorjene naloge v skupni višini več kot 6,6 milijona evrov. Tudi v šolskem letu 2023/24 so bili v Vrtec Velenje vključeni vsi otroci, katerih starši so izrazili interes za vključitev. Skoraj 700.000 evrov smo namenili za dozidavo CVIU in delno sanacijo obstoječega dela. Zaključek celotne investicije, ki je ocenjena na 2,3 milijona evrov brez opreme, je predviden konec junija 2024. V letu 2023 smo izvedli prvo fazo investicije Urbani park, za katero smo zagotovili skoraj 2 milijona evrov. Zgradili smo skejt park s pomožnim objektom, dve igrišči za ulično košarko, uredili dostopne površine okoli skejt parka, brežine in predpripravo za gradnjo balvanske dvorane.

Zavedamo se izjemnega poslanstva, ki ga opravljajo gasilska društva. Da lahko nemoteno opravljajo gasilsko službo, smo financirali obnovo gasilskih domov, nabavo gasilskih vozil in reševalne opreme, dekontaminacijo zaščitne opreme ipd.

S spodbujanjem gospodarstva prispevamo k ustvarjanju novih delovnih mest ter k boljšim pogojem za rast in razvoj podjetij. S pridobljenim gradbenim dovoljenjem za gradnjo Tehnološkega parka Velenje – TecHub smo izpolnili enega izmed pogojev za pridobitev finančnih sredstev iz Sklada za pravičen prehod. Lani smo skoraj milijon evrov namenili za dograditev Poslovne cone Stara vas IV. faza, ki bo v prihodnosti ustvarjala nova delovna mesta ter omogočala rast in razvoj poslovanja v regiji. V okviru projektov za prestrukturiranje premogovne regije je največji projekt prenova Stare elektrarne. V letu 2023 so bile pripravljene strokovne podlage za prenovo objekta, ki so tudi ključne pri javnem povabilu za izbor izvajalca, ki je trenutno v teku.

Na podlagi javnega razpisa za spodbujanje podjetništva smo sredstva dodelili 15 podjetnikom in malim podjetjem v višini 83.000 evrov. Poseben poudarek smo namenili zagonskim podjetjem in 30.000 evrov dodelili trem podjetjem, ki so bila vključena v program Startup generator SAŠA inkubatorja. Obenem sofinanciramo dejavnost in program SAŠA inkubatorja, ki svojo dejavnost izvaja tako v Podjetniškem centru Standard kot v Kreativnem centru Čuk.

Center ponovne uporabe je med občani zelo dobro sprejet. V letošnjem letu je zaživela tudi izposojevalnica stvari – Nucarnica.

Izboljšujemo komunalno infrastrukturo za zagotavljanje trajnostne oskrbe. Naložbe v oskrbo s toplotno energijo so v lanskem letu znašale skoraj 1,4 milijona evrov. Obnovili smo sekundarni toplovod na Goriški cesti, pridobili dokumentacijo za prehod daljinskega ogrevanja na obnovljive vire, izvedli delno sanacijo omrežja. Skoraj 300.000 evrov smo namenili za dograditev kanalizacijskega sistema MKČN Vinska Gora. Na javno kanalizacijsko omrežje smo priključili kar 34 gospodinjstev v zaselkih Podvine in centru Vinske Gore.

Za koncesije smo v letu 2023 namenili 6,3 milijona evrov, in sicer za vzdrževanje cest in javnih površin, potniški promet in prevoze učencev, izgradnjo vrtca, javno razsvetljavo, energetske sanacije, ravnanje z odpadki in rekonstrukcijo ogrevalnega sistema.

Skoraj 3 milijone evrov smo namenili za izvedbo nujnih intervencijskih del na magistralnem vodovodu in zajetju Ljubija, ki ga je avgustovska ujma močno prizadela.

Skoraj 200.000 evrov smo investirali v pločnik ob Ljubljanski cesti.

Več kot 242.000 evrov smo prispevali za podzemni zbiralnici v mestnem središču na Šaleški in Rudarski cesti.

Naša prizadevanja za trajnostni razvoj so bila nagrajena tudi na mednarodnem nivoju. Izjemno smo ponosni na izvedene aktivnosti in prejete nagrade na področju trajnostnega razvoja. Nagrado zeleni list (Green Leaf) smo prejeli za dosežke in delovanje na področju varstva okolja – v preteklosti in danes. Program izvajamo pod sloganom Mi spreminjamo, premikamo, rastemo. Vključeni smo tudi v Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest, kjer aktivno pripravljamo akcijski in investicijski načrt. Z različnimi deležniki želimo v lokalni skupnosti doseči ogljično nevtralnost do leta 2030. Veliko dela je bilo vloženega tudi v projekt Slovenia Green Destination, s katerim smo dosegli velik uspeh in uspeli pridobiti zlati znak.

Prejeli smo tudi številna druga priznanja: naziv Občina zdravja, Velenje je bilo izbrano v NetZeroCities program Pilot Cities, Velenje ostaja prostovoljstvu prijazna občina, prejeli smo kar dve plaketi v okviru projekta Slovenia Green. Velenjska plaža je že šesto leto zapored najboljše naravno kopališče, Velenje je najaktivnejša večja občina v tednu mobilnosti in nosilec priznanja Ljubljenec ljudskih src.

Na podlagi uspešno izvedenih projektov občine je bilo Velenje izbrano za gostitelja Letnega političnega dialoga 11. in 12. julija 2024, na katerem bomo gostili predstavnike Evropske komisije in govorili o temah, ki so za prihodnost Velenja zelo pomembne.

Avtor fotografije: Branko Ćumurdžić

Delite ta članek: