Na seji Sveta Mestne občine Velenje tudi o prestrukturiranju regije

Svetniki so na današnji seji med drugim razpravljali o prestrukturiranju regije, sprejeli nekaj prostorskih zadev, spremembe odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Velenje, odpis terjatev in sklep o začasnem zaprtju šole v Cirkovcah. Seznanili so se s tudi s tremi končnimi poročili Nadzornega odbora Mestne občine Velenje in nekaterimi drugimi poročili. O nekaterih točkah vas bomo podrobneje še obveščali.

Prostorske zadeve

Svetniki so sprejeli sklepe, s katerimi se bodo nepremičnina v k. o. Črnova in dve nepremičnini v k. o. Velenje, ki nimajo v uradnih evidencah vpisanega upravljalca, izvzele iz javnega dobra. Po izvzemu bodo nepremičnine postale last MO Velenje in se bo na njih lahko opravila parcelacija. Po parcelaciji se bo določen del nepremičnine, ki ni več v funkciji javnega dobra, s katero bi se zagotavljal dostop do površin na tem območju ali bi se z njo zagotavljala druga splošna raba v korist vsakogar, prodal, na ostalem delu nepremičnine pa se bo ustanovilo grajeno javno dobro.

Začasno prenehanje delovanja podružnice OŠ Livada v Cirkovcah

Svetniki so sprejeli sklep, s katerim se podružnico OŠ Livada v Cirkovcah začasno zapre. Za delovanje podružnice je namreč v skladu s pravilnikom o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol normativ najmanj pet učencev. Po zaključenem vpisu v prvi razred za šolsko leto 2024/2025 smo ugotovili, da je vpisano število učencev za naslednje šolsko leto premajhno. S tem številom v skladu s pravilnikom ne izpolnjujemo pogojev za obstoj in do sredstev za delovanje s strani ministrstva nismo upravičeni. Tudi demografski podatki za naslednja leta ne dajejo spodbudne slike, kar pomeni, da se predvideno število učencev ne povečuje, nasprotno, število pada. Podružnica je začasno zaprta že v šolskem letu 2023/2024.

Odpis terjatev Mestne občine Velenje

Svetniki so sprejeli odpis dolga najemnine najemnikov neprofitnih stanovanj v lasti Mestne občine Velenje za terjatve, ki so bile ugotovljene s pravnomočno sodno odločbo ali odločbo drugega pristojnega organa ali s poravnavo pred sodiščem ali drugim pristojnim organom. Gre za 7 dolžnikov, za katere je predviden odpis terjatev v skupni višini 13.554,78 evra. V vseh primerih gre za neuspešnost izvršbe, ustavitve postopkov in starosti terjatev oz. dejstva, da je od izdaje sklepov o izvršbi minilo že več kot več kot 10 let, zato ni več mogoče nadaljevati izvršilnih postopkov z novimi izvršilnimi sredstvi.

Končna poročila Nadzornega odbora Mestne občine Velenje

Svetniki so se seznanili s končnimi poročili Nadzornega odbora Mestne občine Velenje, in sicer nadzorov KS Konovo, KS Vinska Gora in javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje.

Svetnice in svetniki so se seznanili tudi z naslednjimi letnimi poročili: o izvedbi ukrepov Slovenia Green, o pomoči družini na domu v obliki socialne oskrbe, o delu osnovnih šol, Glasbene šole Fran Korun Koželjski in Ljudske univerze Velenje.

Delite ta članek: