Predvidoma še letos sanacija vinskogorskega klanca

Na današnjem delovnem sestanku z ministrico za infrastrukturo mag. Alenko Bratušek in njenimi sodelavci smo razpravljali o strateških projektih na področju infrastrukture. Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je izpostavil, da od 40 kilometrov državnih cest ni bil v zadnjih letih temeljito obnovljen noben kilometer, ceste so bile zgolj krpane. Začetek obnove Šaleške in Kidričeve ceste je nujen v naslednjem letu, saj imamo za obnovo toplovoda zagotovljena nepovratna sredstva.  

Ministrica verjame, da bo še ta teden na vladi sprejet program za končno odpravo posledic naravnih nesreč, v okviru katerega so zagotovljena sredstva za popravilo cest, ki so bile ob sanaciji ujme še posebej poškodovane. Kar nekaj teh cest je tudi na območju Mestne občine Velenje, med njimi je še za letos predvidena sanacija tudi dela vinskogorskega klanca.

Dogovorili smo se, da se septembra ponovno sestanemo. Do takrat pa pripravimo vse potrebno za zagotovitev čim hitrejše sanacije državnih cest v občini.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol se je s sodelavci srečal z ministrico za infrastrukturo mag. Alenko Bratušek, predstavniki ministrstva in Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Predstavil je infrastrukturne izzive, s katerimi se že več desetletij soočamo in jih pozval k podpori oz. izvedbi večjih projektov.

Kot eno izmed večjih prioritet je izpostavil sanacijo Kidričeve in Šaleške ceste, ki sta nujno potrebni obnove. Ne le zaradi dotrajanosti cestišča, ampak tudi nujne celovite obnove komunalne infrastrukture. Za projekt obnove toplovoda (Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline) imamo zagotovljena nepovratna evropska in nacionalna sredstva iz Sklada za pravičen prehod v višini 21,7 milijona evrov. Po terminskem planu za ta odsek jih moramo počrpati do konca leta 2026. Glede na zahtevnost projekta obnove moramo z deli nujno začeti najkasneje v letu 2025. Dogovorili smo se, da bo občina pomagala pri pridobivanju služnosti etažnih lastnikov. Izvedbo sanacije bo potrebno prilagoditi ogrevalni sezoni. Do septembra bodo predstavniki direkcije pripravili časovnico predvidene sanacije.

Projektiranje Škalske ceste poteka že več let. Vsa potrebna dovoljenja in dokumentacija naj bi bila pridobljena v roku enega leta. V sodelovanju z DARS bo pri Esotechu urejeno krožišče, ki bo omogočilo varno in učinkovito povezavo do hitre ceste. PZI dokumentacija za protihrupne zaščitne ograje v Pesju bo naročena še letos. Pri Momaxu, kjer je v prihodnosti, ko bo zgrajena 3. razvojna os, predvideno novo krožišče, pa bomo iskali začasne rešitve za večjo pretočnost prometa in zagotavljanje primernih pogojev za delovanje nove poslovne cone.

Ministrstvo smo pozvali, da preuči možnost za skrajšanje železniškega tira, ki se zajeda v središče mesta. S tem bi pomembno izboljšali kakovost bivanja in omogočil nadaljnji razvoj območja.

Ministrica je zagotovila, da so vsi odgovorni za posamezne projekte maksimalno angažirani. Žal ima ministrstvo v letih 2024 in 2025 za prioriteto popoplavno sanacijo, ki predstavlja izjemen finančni izdatek in povzroča zamike pri drugih infrastrukturnih projektih. Kar pa vseeno ne pomeni, da so drugi projekti opuščeni ali izključeni. Ministrstvo je zagotovilo, da bo storilo vse, da se projekti realizirajo v dogovorjenih časovnih okvirjih in skladno s proračunskimi možnostmi.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje  

Delite ta članek: