Prek razpisa za podjetnike spodbudili vzpostavitev 27 novih delovnih mest

Mestna občina Velenje je lani prek Javnega razpisa za dodelitev sredstev za
spodbujanje podjetništva finančno podprla 15 upravičencev, ki so se zavezali

ustvariti 27 novih delovnih mest; 11 podjetij je investiralo v naložbe, 3 so za-
gnali podjetja v inkubatorju, 1 podjetju pa smo sofinancirali stroške prijave

na razpis.
Še naprej bomo spodbujali ustvarjanje novih podjetij, pospeševali njihovo

rast in ustvarjanje novih delovnih mest, zagon podjetij v inkubatorju in spod-
bujali podjetja k prijavam na mednarodne ter domače razpise. Na ta način

vplivamo tudi na zmanjšanje brezposelnosti na našem območju.
V letu 2023 smo razpisali 100 tisoč evrov za namene spodbujanja naložb v
gospodarstvo, zagona podjetij v inkubatorju in prijav podjetij na javne razpise.
Upravičenci so bili samostojni podjetniki posamezniki in mikro, mala ter srednje
velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarska družba, s sedežem poslovne
enote v občini in so izvajali naložbo ali projekt na območju občine. Prav tako so

bili upravičenci tudi subjekti, ki nimajo sedeža v občini, vendar so izvajali nalo-
žbo na območju občine. Na razpis je prispelo skupaj 16 vlog, ki so ustrezale

pogojem razpisa. Sredstva so se dodelila kot nepovratna sredstva v obliki sub-
vencij skladno s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis.

Vseh izvedenih projektov je bilo v višini več kot 213 tisoč evrov, za te projekte
pa je Mestna občina Velenje 15 upravičencem prek razpisa izplačala 83 tisoč
evrov nepovratnih sredstev.
V naložbe v gospodarstvo je investiralo 11 podjetij. S tem smo spodbudili več
kot 164.000 evrov novih investicij v občinskem gospodarskem prostoru, od tega
je bilo več kot 47 tisoč evrov občinskih sredstev. Upravičenci so se zavezali, da
bodo v dveh letih ustvarili 27 novih delovnih mest.
Podpiramo tudi nastanek novih zagonskih podjetij, ki bodo v prihodnjih letih
razvijala inovativne ideje, nove produkte in ustvarjala nova delovana mesta.

Spodbudili smo zagon treh podjetnikov v inkubatorju, ki so se udeležili pro-
grama Startup generator 2023 in so bili izbrani med najboljšimi ekipami ter na

podlagi razpisa prejeli po 10.000 evrov. Na ta način krepimo povezovanje zna-
nja in ustanovnega kapitala, kar zagonska podjetja na začetku zelo potrebujejo.

V sklopu razpisa smo spodbujali podjetja k prijavam na mednarodne in domače

razpise ter s tem povečanje možnosti za pridobivanje dodatnih sredstev za so-
financiranje projektov in aktivnosti podjetij. Sofinancirali smo stroške enemu

podjetju v višini 5.000 evrov. Za ta namen je ostalo 15.000 evrov nerazdeljenih,
zato smo 1. septembra 2023 ponovno objavili javni razpis za spodbujanje prijav

podjetij na javne razpise. Prijavo je oddalo eno podjetje, ki ni ustrezalo razpi-
snim pogojem.

Prijazen pozdrav
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Delite ta članek: