Svetniki so se seznanili z aktivnostmi na področju pravičnega prehoda SAŠA regije

V Šaleški dolini so v teku številne aktivnosti v sklopu prestrukturiranja regije, s katerimi smo seznanili tudi Svet Mestne občine Velenje. Po Evropskem zelenem dogovoru moramo vse države članice EU izpolniti podnebno nevtralni cilj do leta 2050 in glede na leto 1990 zmanjšati emisije toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030. Pravični prehod pomeni najmanjši možni vpliv na zaposlene in skupnosti v regijah, ki bodo premog opustile. Evropska komisija je obema slovenskima premogovniškima regijama pri prehodu iz premogovništva in razvoju novih dejavnosti ponudila finančno podporo iz Sklada za pravični prehod v višini slabih 250 milijonov evrov, od tega za Savinjsko-šaleško regijo 70 %, za Zasavsko regijo pa 30 %. Skladno z Območnim načrtom za pravični prehod SAŠA regije 2021–2027 moramo zagotoviti: pravičen energetski prehod regije, trajnosten, prožen in raznolik gospodarski razvoj, zaposlitve in veščine za ustreznost in zadostnost usposobljenih delavcev v smeri zelene preobrazbe in postopno sanacijo ter revitalizacijo prostorsko in okoljsko degradiranih območij. Zavedamo se, da so roki za izvedbo projektov kratki – sredina leta 2026, nekateri razpisi pa še sploh niso objavljeni, kar nam še dodatno otežuje delo. Zato si prizadevamo, da bi se mehanizem Sklad za pravičen prehod ohranil tudi v naslednji finančni perspektivi. 

Direktorica Razvojne agencije SAŠA Biljana Škarja je predstavila dvojno vlogo, ki jo ima agencija v procesu pravičnega prehoda: v prvi vlogi sodeluje pri soupravljanju aktivnosti v sklopu pravičnega prehoda, v sklopu druge vloge pa je agencija vzpostavila Center za pravični prehod SAŠA, ki deluje kot enotna informacijska, izobraževalna in povezovalna točka za vse ciljne skupine (potencialni prijavitelji projektov, ipd.).  

Povedala je, da bosta v drugem kvartalu letošnjega leta objavljena dva razpisa za naložbe za gospodarsko prestrukturiranje v SAŠA regiji. Iz Sklada za pravični prehod bo tako na voljo 42,5 milijona evrov za produktivne naložbe, v sklopu katerih bodo sofinancirani nakupi opredmetenih in neopredmetenih sredstev (za izgradnjo novih objektov, diverzifikacijo in optimizacijo obstoječih gospodarskih dejavnosti …), namen razpisa pa je ustvarjanje novih delovnih mest in rast dodane vrednosti. Za drugi razpis za gospodarstvo SAŠA regije, in sicer na področju raziskav, razvoja in inovacij ter demonstracijsko pilotnih projektov, pa bo iz Sklada za pravični prehod na voljo 10 milijonov evrov, ki bodo namenjeni za izboljšanje konkurenčnosti podjetij, rast dodane vrednosti, nove ali bistveno izboljšane produkte ali storitve, dvig inovativnosti in tržnega potenciala. Sofinancirani bodo stroški zaposlenih in raziskovalna oprema.

Višina sofinanciranja pri obeh razpisih bo odvisna od velikosti podjetja. Za podrobnosti glede razpisov se lahko obrnete na Center za pravični prehod SAŠA (e-mail: cpp@ra-sasa.si), ki ima kot povezovalec vseh deležnikov znotraj regije in izven nje nosilno vlogo v procesu tranzicije in prestrukturiranja domače premogovne regije SAŠA. 

Vodja Urada za gospodarski razvoj in prestrukturiranje Karla Sitar je predstavila tri strateške projekte, ki so za Mestno občino Velenje najpomembnejši, in sicer dva iz področja zagotavljanja ugodne infrastrukture za zagonska in inovativna podjetja – Stara elektrarna in Tehnološki park Velenje ter razvoj nove Poslovne cone Pesje, ki bo namenjena predvsem manjšim podjetjem in obrtnikom, ki potrebujejo komunalno opremljena zemljišča. Vsi trije projekti so v fazi priprave dokumentacije ter prijave na razpise v sklopu Sklada za pravični prehod.

Za projekt Stara elektrarna je v teku javno povabilo za izbiro projektiranja in izvajalca gradnje, ki se izteče konec meseca aprila. Najkasneje do decembra moramo dobiti gradbeno dovoljenje, projekt pa mora biti realiziran do septembra 2026.

Velenje nujno potrebuje tudi nov Tehnološki park Velenje (TecHub), s katerim bomo inovativnim in mladim podjetjem zagotovili proizvodne prostore, ki jih nujno potrebujejo za svoj nadaljnji razvoj. Gradbeno dovoljenje za tehnološki park imamo, aktivno pripravljamo investicijsko dokumentacijo, maja bo objavljen razpis za izvajalce GOI del. Izgradnja naj bi se začela letos septembra, zaključek izgradnje pa je predviden decembra 2025. V sklopu tega projekta je soinvestitor gradnje objekta tudi Kemijski inštitut, ki bo na tej lokaciji vzpostavil Laboratorij za biorafineracijo biomase. 

V Poslovni coni Stara vas smo vsa komunalno opremljena zemljišča, ki so bila v lasti Mestne občine Velenje, že prodali investitorjem, ki gradijo nove objekte. Še vedno so potrebe po urejenih zemljiščih za manjša podjetja in obrtnike, zato smo pristopili k ureditvi nove poslovne cone – Poslovne cone Pesje. Poslovna cona bo na območju med Trgovskim centrom Merkur in Klasirnico, na voljo bo več kot hektar zemljišč. Predviden začetek del je v začetku naslednjega leta, letos bomo pripravili vso dokumentacijo ter pridobili gradbeno dovoljenje.

Za vse tri projekte pričakujemo visoko stopnjo sofinanciranja s strani Sklada za pravični prehod.

Za zagotovitev cenovno dostopnega vira energije za ogrevanje je nujna preobrazba daljinskega sistema ogrevanja, o kateri je govoril direktor Komunalnega podjetja Velenje mag. Gašper Škarja. Cilj preobrazbe je, da imamo po končani tranziciji zelene, obnovljive vire toplotne oskrbe,  sodoben daljinski sistem z minimalnimi izgubami, nujna pa je tudi energetska sanacija vseh stavb za doseganje prehoda na nižji temperaturni režim. Premog bomo v celoti nadomestili z obnovljivimi viri energije, kot so odpadna lesna biomasa, toplotne črpalke z izkoriščanjem potenciala jezer in odpadne vode na Centralni čistilni napravi Šaleške doline in sončna energija.

Že v mesecu maju bo objavljen razpis za kritičen del vročevodnega omrežja (območje na lokaciji Trgovskega centra Merkur). Junija bo dokončana investicijska dokumentacija za 1. fazo preobrazbe (obnova in dograditev vročevodov ter postavitev ITP in TPP postaj). Septembra bomo oddali vlogo za pridobivanje sredstev iz evropskega Sklada za pravični prehod. Sredstva za preobrazbo daljinskega ogrevanja so delno zagotovljena iz Sklada za pravični prehod. V okviru Območnega načrta za pravični prehod SAŠA regije za obdobje 2021–2027 je za preureditev sistema daljinskega ogrevanja načrtovanih 18,45 milijona evrov iz Sklada za pravični prehod in 3,25 milijona evrov iz proračuna Republike Slovenije.

Kar nekaj del pa je od junija 2022, ko je bil sprejet Akcijski načrt preobrazbe, že opravljenih: obnova omrežja v vrednosti 953 tisoč evrov, dokončana projektna dokumentacija, izdali pa smo tudi brošure in zloženko z napotki, kako do večjih prihrankov toplotne energije in so jo občani in občanke Velenja in Šoštanja dobili v poštne nabiralnike.

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Foto: Kočevar

Delite ta članek: