Svetniki zasedali na 13. redni seji

Svetniki so na današnji seji med drugim razpravljali o vzdrževanju občinskih javnih cest po poteku koncesije ter o ravnanju z odpadki. Sprejeli so tudi pravilnik o subvencioniranju ukrepov zmanjšanja porabe toplotne energije za fizične osebe, ki so odjemalci sistema toplote ali plina v občini ter nekaj prostorskih in kadrovskih zadev. Seznanili so se tudi z nekaterimi letnimi poročili. O nekaterih točkah vas bomo podrobneje še obveščali.

Kadrovske zadeve

Svetniki so sprejeli ugotovitveni sklep o prenehanju mandata Franca Vedenika kot člana Sveta Mestne občine Velenje in kot člana Odbora za gospodarstvo. Sprejeli so sklep o soglasju k imenovanju Boštjana Krajnca za direktorja Zavoda KSSENA. V Svet javnega zavoda Knjižnica Velenje so imenovali Vesno Vranješ Koprivnikar, Andrejo Krejan, Kornelijo Križnič, Jelko Kosar in Vladimiro Tisnikar. V Svet javnega zavoda OŠ Šalek so imenovali Amadejo Martinšek, Branka Smagaja in Simono Pirtovšek. V Sveti OŠ Livada so imenovali Saško Kovše, Matejo Ladič Tepej in Majo Hribar. V Svet OŠ Gustava Šiliha so imenovali Patricijo Stropnik, Irmo Mehić in Deo Hudarin Kovačič.

Merila za določitev višine nadomestila za člane volilnih organov Mestne občine Velenje

Svetniki so sprejeli merila, s katerimi so določil kriterije, ki bodo podlaga komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za odmero višine nadomestila predsedniku, namestniku predsednika, članom in namestnikom članov Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje ter tajniku in namestniku tajnika ob vsakih drugih volitvah, ki niso redne, predčasne in nadomestne volitve v občinski svet, in niso redne ter nadomestne volitve župana v prvem in drugem krogu. Sprejeta merila predstavljajo nabor kriterijev, ki jih bo komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja upoštevala pri določanju nadomestila članom volilnih organov ob vseh drugih volitvah. S sprejetimi merili bo zagotovljena poenotena praksa določanja višine nadomestila članov volilnih organov ter tajniku in namestniku tajnika ObVK glede na zahtevnost in obseg volilnih opravil.

Prostorska zadeva

Svetniki so sprejeli sklep, s katerim se nepremičnina v k. o. Podkraj, ki ima status stavbnega zemljišča, izvzame iz javnega dobra. Nepremičnina bo po izvzemu iz javnega dobra postala last Mestne občine Velenje.

Premoženjska bilanca Mestne občine Velenje

V premoženjski bilanci občine za leto 2023 se izkazuje knjigovodska vrednost sredstev in obveznosti do virov sredstev proračuna Mestne občine Velenje, enotnega zakladniškega računa Mestne občine Velenje, 16 krajevnih skupnosti in 21 javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Velenje. Premoženje Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2023 znaša 262.942.190 EUR in je za 1.714.111 EUR večje kot v letu 2022 (261.228.079 EUR).

Povečanje predstavljajo nakup zemljišč za izgradnjo poslovne cone Pesje I. faza, parkirišča v Starem Velenju, infrastrukture v poslovni coni Stara vas, nakup zemljišč za bodoče investitorje, gradnja oskrbovanih stanovanj na Žarovi, gradnja podzemnih zbiralnic odpadkov, gradnja električnih polnilnic, razširitev PC Stara vas, dozidava CVIU, rekonstrukcija parkirišč in asfaltiranje cest, obnova meteorne kanalizacije Kersnikova, obnova kanalizacije in vodovoda Špeglova, ureditev pločnika ob Ljubljanski cesti, ureditev javne razsvetljave, obnovitvene investicije na obstoječi komunalni infrastrukturi, povečanje ostalih investicij v teku.

Zmanjšanje predstavljajo vsakoletna uskladitev registra zemljišč z zemljiško knjigo, prodaja zemljišč, prenos sredstev v upravljanje javnim zavodom, prenos dokončanih investicij med osnovna sredstva Mestne občine Velenje (objekti nizke gradnje) ter prenos zaključenih obnov komunalne infrastrukture v najem Komunalnemu podjetju Velenje d. o. o., odpisi in amortizacija opreme, drobnega inventarja, bioloških sredstev in drugih opredmetenih osnovnih sredstev. Zmanjšanje premoženja je tudi posledica amortizacije in odpisov, zmanjšanja dolgoročnih finančnih naložb (negativni poslovni izid KPV d. o. o.), denarnih sredstev na računih, drugih terjatev in splošnega sklada.

Poročila javnih zavodov s področja kulture

Svetniki so se seznanili tudi z letnimi poročili Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje, Muzeja Velenje, Mladinskega centra Velenje, Festivala Velenje in Ustanove Velenjska knjižna fundacija.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Delite ta članek: