Vrtec Velenje omogoča vpis vsem staršem, ki to želijo

V Mestni občini Velenje omogočamo varstvo predšolskih otrok vsem staršem, ki izrazijo to potrebo in nikogar ne zavrnemo zaradi prezasedenosti. Vrtec Velenje je eden največjih slovenskih vrtcev, ki je v lanskem šolskem letu deloval na 17 lokacijah, sedaj na 16. Zaradi povečanih potreb pripravljamo prostorsko umestitev in idejne rešitve za nov vrtec v Škalah.

Mestna občina Velenje je v letu 2023 namenila za vrtce iz proračuna sredstva v višini 5.682.099 evrov. Znesek zajema plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov, zavarovanje objektov, vzdrževanje objektov Vrtca Velenje, vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih, popuste pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev, koncesijo vrtec Mlinček v Vinski Gori, ter manjši del sredstev za družinsko rekreacijo v Vrtcu Velenje in Neverjetna leta – treningi starševstva, ki potekajo preko Medobčinske LAS Velenje in za podjemno pogodbo varovanje, čiščenje in zaklepanje otroškega igrišča v popoldanskem času v Pesju pri enoti Jakec. Za vzdrževanje objektov Vrtca Velenje smo namenili več kot 100 tisoč evrov, za vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih pa dodatno dobrih 24 tisoč evrov.

Pred dnevi je ravnateljica Vrtca Velenje Nataša Doler prejela priznanje »zaslužni ravnatelj« Združenja ravnateljev vrtcev Slovenije za dolgoletno uspešno ravnateljevanje.

V šolsko leto 2022/2023 je Vrtec Velenje vstopil s 1.394 vpisanimi otroki, razporejenimi v 83 oddelkov. V zimskem in spomladanskem času se je število oddelkov zaradi vključevanja mlajših otrok povečalo za 5 oddelkov, kar je v mesecu juniju 2023 predstavljalo vključenih že 1.487 otrok, na 17 lokacijah.

Vrtec Velenje je na začetku šolskega leta 2023/2024 na osnovi vpisa, potreb in želja staršev razporedil 1.326 otrok v 82 oddelkov dnevnega programa na 16 lokacijah. Število oddelkov je bilo s 1. 9. 2023 manjše za 1 oddelek v primerjavi z začetkom preteklega šolskega leta. Ohranila sta se dva oddelka vrtca v prostorih OŠ Gustava Šiliha ter en oddelek v POŠ Škale. Zaradi večjega števila šolskih otrok, pa sta bila ukinjena dva oddelka vrtca v prostorih OŠ Šalek.

V redno osnovno šolo, osnovno šolo z nižjim izobrazbenim standardom in v posebni program vzgoje in izobraževanja se je lani vpisalo skupno 335 otrok, kar je za 25 otrok več kot v preteklem šolskem letu, 33 šoloobveznih otrok z odlogom šolanja pa ostaja v vrtcu še za eno šolsko leto, kar je en manj kot v preteklem šolskem letu.

Mestna občina Velenje je v letu 2023 za vzdrževanje objektov Vrtca Velenje namenila v proračunu 101.635 evrov. Sredstva so bila namenjena za sanacijo ogrevanja v enoti Jurček v Škalah, za dobavo in vgradnjo vinila v igralnicah v enoti Vrtiljak, za dobavo in montažo stavbnega pohištva v enoti Vrtiljak in Ciciban, za nakup klimatskih naprav za enote Lučka, Vrtiljak, Tinkara in Ciciban, za obnovo poškodovanega dela fasade v enoti Čebelica na Konovem, ter za manjša vzdrževalna dela po enotah Vrtca Velenje.

Za vzdrževanje in opremljanje otroških igrišč pri vrtcih je bilo v lanskem letu iz proračuna namenjenih 24.213 evrov. Sredstva so bila v celoti porabljena za naslednje zamenjave in dopolnitve igral pri enotah Vrtca Velenje: za nakup in postavitev igral v enotah Cirkovce, Lučka in Jakec, ter travnih plošč in podlag za igrala pri enotah Jakec, Najdihojca, Vila Mojca, Ciciban, Vrtiljak in Tinkara.

S poročilom o delovanju Vrtca Velenje v lanskem letu so se na zadnji seji seznanili tudi občinski svetniki.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Delite ta članek: